Průběh zakázky

Při provádění ověřovacích zakázek postupuji především podle auditorských standardů a Etického kodexu vydaných Komorou auditorů České republiky a podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění. Zakázku nemohu přijmout a provádět, pokud by byla ohrožena moje nezávislost. Při provádění zakázky jsem vázán mlčenlivostí.

Své služby poskytuji u každé ověřovací zakázky na základě písemné smlouvy.

Upozorňuji, že při podpisu smlouvy jsem jako auditor povinen postupovat mj. podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a provést identifikaci osob, které za mého klienta jednají, resp. podepisují smlouvu.

Smlouvou jsou sjednány podmínky zakázky, především pak předmět, vymezení odpovědnosti, odměna, kontaktní osoby a harmonogram zakázky.

V případě právnické osoby a povinného auditu by vlastnímu uzavření smlouvy mělo předcházet určení auditora nejvyšším orgánem této osoby (zpravidla valnou hromadou). Bez určení auditora tímto postupem hrozí riziko neplatnosti smlouvy i zpráva auditora vypracované na jejím základě. Dále viz § 17 zákona č. 93/2009, o auditorech, v platném znění.

Zakázka na ověření účetní závěrky sjednaná prvním rokem anebo zakázka většího rozsahu je obvykle provedena ve dvou hlavních etapách – tzv. předběžný a závěrečný audit. Přitom závěrečný audit se provádí po skončení účetního období a termín pro projednání a předložení zprávy auditora by měl být sjednán tak, aby ověřené výstupy mohly být projednány a příslušnými orgány účetní jednotky schváleny v zákonných termínech (obvykle do 6ti měsíců po skončení účetního období).

Zakázky pokračující a menšího rozsahu mohou být po dohodě provedeny bez provedení předběžného auditu.

Při ověřovacích zakázkách doporučuji neopomenout účast auditora na inventuře zásob, jsou-li významnou součástí aktiv účetní jednotky. Absence auditora by mohla znamenat omezení rozsahu jeho ověřovací činnosti s případným dopadem na jeho výrok (riziko výroku s výhradou pro nemožnost ověřit existenci a stav zásob k rozvahovému dni).

Provedení ostatních, tj. nikoli ověřovacích zakázek probíhá podle sjednaného harmonogramu a dalších podmínek.

Každá zakázka končí projednáním výsledků s vedením účetní jednotky, zadavatele. U povinného auditu má auditor povinnost projednat svou zprávu se statutárním orgánem účetní jednotky přímo určenou zákonem. Nejpozději k datu zpracování zprávy auditora vyžaduje auditor po vedení účetní jednotky vydání písemného prohlášení k předmětu ověření (zpravidla prohlášení k účetní závěrce a prohlášení ke zprávě o vztazích).

Jako každý auditor dokumentuji provádění ověřovací zakázky ve spisu auditora. Spis mohu předložit jiným osobám jen v případech uvedených zákonem o auditorech.

Ing. Jiří Pípal, IČ: 47108258
Kralupská 66/23, 161 00 Praha 6
e-mail: Audit.pipal@email.cz
Úvod | Profesní profil | Poskytované služby | Průběh zakázky | Důležité dokumenty | Kontakt